GBS Kallo

leidraad voor ouders

schooljaar 2013-2014


Hoog Kallostraat 30

9120 Kallo

03/575.06.00

gbs.kallo@beveren.be


Inhoud


1 Informatie aan de ouders

Hoofdstuk 1 : Situering van de school

1.1  Naam, adres en telefoon                                                                    

1.2  Schoolbestuur                                         

1.3  Personeel                                                                                                                                                                 

1.4  Klassenraad                                                                                                                                                       

1.5  Schoolraad                                                                                                             

1.6  Oudercomitť

1.7  Pedagogische begeleiding

1.8  Onderwijsinspectie

1.9  Pedagogisch project

1.10  Onderwijsaanbod

1.11  Schoolstructuur                                                              

 

Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen                                  

2.1  Inschrijving van de leerling                                          

2.2  Godsdienst - zedenleer keuze, vrijstelling                         

2.3  leerplicht en toelatingsvoorwaarden                              

2.4  Schoolveranderen                                                      

2.5  Centrum voor leerlingen begeleiding                             

2.6  Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

2.7  Studietoelage


Hoofdstuk 3 : Organisatorische afspraken

3.1  Openstellen van de school - organisatie van de schooluren

3.2  Toezichten en kinderopvang                    

3.3  Schoolverzekering           

3.4  Verbruiken op school - inzameling van gelden              

3.5  Revalidatie tijdens de schooluren                                

3.6  Medicijnen op school


Hoofdstuk 4 : Ouders en school

4.1  Oudercontact

4.2  Zorgverbredingsinitiatieven                              


2  Afsprakennota                                                                                     

Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

1.1  Regelmatige leerling                           

1.2  Afwezigheden – leerplichtcontrole                              

1.3  Te laat komen - vroeger vertrekken

1.4  Afhalen en brengen van kinderen

1.5  Vrijstelling

1.6  Onderwijs aan huis        


Hoofdstuk 2 : Ouders en school     

2.1  Schoolagenda                   

2.2  Huistaken                                                      

2.3  Rapport                       

2.4  Getuigschrift basisonderwijs                  

2.5  Problemen op school                  

2.6  Bewegingsopvoeding                    

2.6.1  Lichamelijke opvoeding                          

2.6.2  Zwemmen

2.7  School en consumptie

2.7.1  Snoep - fruit

2.7.2  Drank

 2.7.3  Verjaardagen

2.8  Verantwoordelijkheden

2.9  Extra-muros-activiteiten


1 Informatie aan de ouders


Hoofdstuk 1 : Situering van onze school

1.1 Naam en adres, telefoon

        

          Gemeentelijke Basisschool      

           Hoog-Kallostraat 30                   

          9120 KALLO - BEVEREN           

          Tel 03/575.06.00

          Fax 03/575.24.37

          e-mail : gbs.kallo@beveren.be


1.2 Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)


Wij zijn een gemengde basis≠school die behoort tot het offi≠cieel gesub≠si≠dieerd onderwijs.

     Schoolbestuur:   Ge≠meentebestuur van Beveren

    Stationsstraat 2

    9120   Beveren                               ( 03/750.15.11


Voorzitter van het schoolbestuur:  Dhr. M. Van De Vijver, burgemeester


Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente  kunt u steeds terecht bij


- de onderwijsdienst op het gemeentehuis

 diensthoofd onderwijs              ( 03/750.16.61

         - schepen van onderwijs Mevr. Katrien Claus

 -         ťťn van de gemeenteraadsleden.


1.3 Personeel GBS KALLO

Directeur       Dhr. Armand Vyt


Kleuteronderwijs

     - groepsleraren:    1ste KP      Mevr. Anja Marin

                                          1ste K         Mevr. Katrien Rombouts

                                          2de K          Dhr.   Joris Smet / Mevr. Caroline Linthout

                                          3de K          Mevr. Natasja Rogier / Annelies Van Raemdonck

     - kinderverzorgster                   Mevr. Saskia Lichtert

     - zorgcoŲrdinator                      Mevr. Roos Cleiren

Lager onderwijs

    - groepsleraren:      1ste leerjaar         Mevr. Kim De Waele

                                           2de leerjaar          Mevr. Sofie Van Landeghem

                                            3de leerjaar          Mevr. Eileen Nys

                                           4de leerjaar          Mevr. Anja Batens

                                            5de leerjaar          Mevr. ChloŽ De Cock

                                            6de leerjaar          Mevr. Ilse Wagemans

   - taakleerkracht :                                        Mevr. Inge Adriaensen

                                                                               Mevr. Christ’l Van Landeghem


Leermeester  L.O.                          Mevr. Annemie Hageman / Mevr. Anneleen Deckers

Zedenleer                                          Dhr. Jiri De Beule / Mevr. Cťline Van Namen

Vertrouwenspersoon                  Mevr. Roos Cleiren

Toezichthoudend personeel     Mevr. Debby Cappaert / Nicole Ketels / leerkrachten

    

Administratief personeel           Mevr . Katrien Heyrman

Voorschoolse opvang                 Mevr. Nicole Ketels

Naschoolse opvang                      Mevr. Bernadette Cloostermans

Schoonmaakpersoneel               Mevr. Rachel DilliŽn / Mevr. Mimi Gasi /

                                                             Mevr. Sandra De Jonghe / Mevr. Marleen Rotthier


1.4 Klassenraad


=  een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen,

    bv. CLB-medewerker – revalidatiecentrum – GON-begeleidster, …)

 -  onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde

 -  draagt de verant≠woor≠de≠lijk≠heid voor de begeleiding en het onderwijs aan een

              bepaal≠de leerlin≠gen≠groep of  een indi≠viduele leerling.


1.5 Schoolraad

 

- heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

- wordt om de vier jaar verkozen  

- vergadert minimaal drie≠maal per jaar

- voorzitter dhr Rikkert Wyckmans.

- paritair samengesteld: ouders – personeel - dorpsgemeenschap  


1.6 Oudercomitť


Doel : de actieve en directe betrokkenheid van ouders met het onderwijs van

          hun kinderen en met de school op te volgen en ondersteunen.  


Dit gebeurt op verschillende niveaus:

    - tonen van belangstelling voor het schoolgebeuren.

    - het optreden als gesprekspartner door het verstrekken van informatie aan de school

      en het systematisch verwerven van informatie over de school

    - het zich op de hoogte stellen van de doelstellingen van de school om er samen aan

       te werken en te helpen om deze doelstellingen te verwezenlijken

    - deelnemen aan allerlei activiteiten die het onderwijs ondersteunen


Interesse om ook actief deel te nemen aan deze werking ?

ū neem contact met ťťn van de bestuursleden
ū de hele lijst van de bestuursleden is te verkrijgen bij de directeur.


Op donderdag 12 september 2013 is er een startvergadering. Alle ouders zijn welkom!


Voorzitter             : Koen Franckaert

Ondervoorzitter   : Veerle Kryn

Penningmeester : Vťronique Verept

Secretaris            : Katrien Heyrman


1.7 Pedagogische begeleiding


Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijsse≠cre≠ta≠riaat

van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw)

Dhr. Eric De Witte is de contactpersoon voor onze school.


1.8 Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap


De onderwijsinspec≠tie van het BaO :         Mevr. Diane Van Causbroeck     

De hoofdinspecteur katholieke godsdienst : Dhr. Hein Van Renterghem       

De inspecteur niet-confessionele zedenleer:   Mevr. Marlene Stevens


1.9 Pedagogisch project


- geeft de opvoedkundige opvattingen en doelstellingen aan die gelden voor het

  basisonderwijs ingericht door de gemeente Beveren en het verwijst naar de visie op

 mens en samenleving.


- Voor het schoolteam is het pedagogisch project een basisdocument waarin de visie op

 opvoeding en onderwijs wordt uitgeschreven.


ŗ De visie van ons gemeentelijk pedagogisch project:

Onze school biedt kwaliteitsonderwijs aan zodat de leerlingen als

harmonisch ontwikkelde jonge mensen met een positief zelfbeeld

gemotiveerd zijn om initiatief te nemen bij het vervullen van hun

maatschappelijke opdracht


ŗ U kan het gehele document van het pedagogisch project vragen aan de directie of

    op het secretariaat.


1.10 Onderwijsaanbod (leergebieden) -  leerplannen


De leerdoelen die in het pedagogisch project vermeld zijn worden concreet ingevuld aan de hand van leerplannen. Het gemeentelijk onderwijs koos voor de leerplannen van OVSG. Hierna ziet u in welke gebieden de leerplannen zijn ingedeeld.

- lichamelijke opvoeding

- muzische vorming

- taal (ook tweede taal)

- wereldoriŽntatie

- wiskunde

met daarbij de leergebied overschrijdende vakken:  leren leren, ICT en sociale vaardigheden


- voor het lager onderwijs twee  lestij≠den onder≠wijs in ťťn van de er≠ken≠de godsdiensten of in de niet-con≠fessionele zeden≠leer.


1.11 Schoolstructuur


Het schoolbestuur/directie bepaalt autonoom de indeling in groepen.

De kleuters worden ingedeeld in groe≠pen op basis van leeftijd.

Bij een sterke aan≠groei van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen de

kleuters in een andere groep worden ingedeeld. Nieuwe groepsindelingen in de loop van

het schooljaar gaan steeds in na een va≠kantieperi≠ode.


De lagere-school-kinderen worden inge≠deeld in groepen op basis van leef≠tijd.

Het kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in die groep. Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in ťťn of meer andere groe≠pen worden ingedeeld.


Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen

2.1 Inschrijving van de leerling


U kunt uw  kind inschrijven op onze school

 - op de schooldagen tussen 8.30 u en 15.30 u

- na afspraak met de directeur of  secretariaat

 

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document :

de SIS-kaart of KidsID

eventueel : de reispas voor vreemdelingen of

                 het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister


Documenten ter ondertekening :

- instemmen in het pedagogisch project en schoolreglement

- ouders van lagere-school-kinderen : keuzeformulier

  levensbeschouwelijke vakken

- aanmeldingsregister


2.2. levensbeschouwelijke vakken

In de kleuterschool wordt geen keuze levensbeschouwing gemaakt.


De ouders bepa≠len bij onder≠te≠kende verklaring of hun kind een cursus in ťťn van de erkende gods≠diensten of een cursus in de niet-confes≠sio≠nele zedenleer volgt .

Bij het begin van elk nieuw schooljaar kan deze keuze wijzi≠gen. Hiervoor vragen de ouders een for≠mulier bij de direc≠teur binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste schooldag en bezorgen dit zo snel mogelijk terug aan de directie.

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging  bezwaren hebben tegen het volgen van ťťn van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessi≠onele zedenleer kunnen op aanvraag bij de directeur een vrijstel≠ling bekomen. Ze dienen hun aanvraag binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste schooldag of dag van inschrijving. De school waakt erover dat de vrijgestelde leer≠lingen, de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.


2.3 Leerplicht en toelatingsvoorwaarden


Kleuteronderwijs

Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken.

Als ze jonger zijn dan drie jaar mogen ze pas een eerste keer naar school komen op ťťn van de wettelijk opgelegde instapdata :

- de eerste schooldag na de zomervakantie   (2-09-2013)

             geboren ten laatste op 2/3/2011

- de eerste schooldag na de herfstvakantie    (4-11-2013)          

  geboren ten laatste op  4/5/2011

de eerste schooldag na de kerstvakantie     (06-01-2014)

           geboren ten laatste op  6/7/2011

de eerste schooldag van februari                  (3-02-2014)

 geboren ten laatste op  3/8/2011

de eerste schooldag na de krokusvakantie  (10-03-2014)

 geboren ten laatste op 10/09/2011

de eerste schooldag na de paasvakantie.    (22-04-2014)

 geboren ten laatste op 22/10/2011

de eerste schooldag na O.L.H.-Hemelvaart  (02-06-2014)

 geboren ten laatste op 02/12/2011


LET OP :  Dit betekent dat kleuters, jonger dan 3 jaar, die niet ingeschreven zijn vÚÚr  de instapdatum, moeten wachten tot de volgende instapdatum.


Lager onderwijs

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op ťťn sep≠tem≠ber van het kalen≠der≠jaar waarin het de leef≠tijd van zes jaar be≠reikt.  Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onder≠wijs volgt.

Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar.


Afwijkingen

- Ouders kunnen hun kind ťťn jaar langer in het kleuter≠onderwijs  houden of ťťn jaar

 vroeger het lager onder≠wijs laten beginnen. Deze beslis≠sing kunnen de ouders pas ne≠-

 men nadat ze het ad≠vies van zo≠wel de klas≠sen≠raad als het CLB (zie  2.5) hebben

 ingewon≠nen. Deze af≠wij≠king blijft be≠perkt tot ťťn jaar. Dit zijn leerplichtige leerlingen.

  De ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen.


- Ouders kunnen hun kind een 7de of 8ste  jaar in het lager onder≠wijs laten blijven. Voor de

  toelating tot het 8ste is een gun≠stig advies van de klassenraad en van het CLB

  noodzakelijk.


- Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit:  zor≠gen dat hun kind

 onderwijs volgt vanaf de 60ste  dag na de inschrijving in het vreemdelingen- of

 bevolkingsre≠gister.


Nieuwe toelatingsvoorwaarden tot het 1ste leerjaar lager onderwijs vanaf het schooljaar 2010 – 2011.

Naast de leeftijdsvoorwaarde van zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet een leerling voldoen aan ťťn van de volgende voorwaarden om te worden ingeschreven in het gewoon lager onderwijs:

- of voldoen aan een proef die de (mondelinge) kennis van het Nederlands peilt, nodig om het lager onderwijs aan te vatten; het schoolbetrokken CLB neemt de taalproef af; alle CLB’s hanteren dezelfde test;

- of beschikken over een bewijs dat de leerling het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een (Nederlandstalige) onderwijsinstelling in Nederland;

- of het voorgaande schooljaar ingeschreven geweest zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende ten minste 220 halve dagen effectief aanwezig zijn geweest (cf. kleuterparticipatie).


2.4. Schoolveranderingen

Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar.

De nieuwe school brengt de oude school van deze verandering op de hoogte.


2.5 Centrum voor leerlingen begeleiding ( CLB)


Het schoolbestuur heeft een samenwerkingsverband met de vzw CLB Waas en Dender, afdeling Beveren (03/755.58.69). Dhr. Luc De Clercq  is de contactpersoon met onze school.

Het CLB heeft als taak volgende opdrachten te verzeke≠ren:


- bij te dragen tot het optimaliseren van de psychologische, psycho-, pedago≠gi≠sche,

 medische, paramedische en sociale omstandigheden van de leerling zelf en van zijn

 onmiddellijke pedagogische omgeving teneinde de leerling maximale kansen te bieden

 ten aanzien van zijn harmonische persoonlijk≠heids≠ontwikkeling en zijn individueel en

 maat≠schappelijk welzijn


- de leerlingen, de ouders of voogden, de school≠over≠heden en allen die direct bij het

 opvoedings- en onderwijs≠proces van de leerling betrokken zijn, informatie en advies te

 verstrek≠ken over studie en beroepsmo≠gelijkheden teneinde het individuele keuzeproces

 van de leerlingen te bevorde≠ren


- in te staan voor het multidisciplinair onderzoek en het opstellen van een inschrijvings-

 verslag dat vereist is voor de toelating tot het passen≠de type van buitengewoon

 onderwijs.


Ouders kunnen de individuele begeleiding van hun kind door het CLB op elk ogenblik weigeren. De ouders kunnen daartoe het nodige formulier aanvragen bij de directeur.

Het medisch schooltoezicht in onze school gebeurt ook door dit CLB.

Het medisch onderzoek wordt gedaan door dr. M. D’Hollander

De ouders hebben het recht zich te verzetten tegen vermelde arts.

In dit geval dienen zij binnen de vijftien dagen na de kennisgeving schriftelijk (d.m.v. een aangeteken≠de brief  of tegen afgifte van een ontvangstbewijs) hun verzet bij de gemandateerde van de boven≠ver≠melde equipe me≠disch school≠toe≠zicht in te dienen. Ze moe≠ten vervol≠gens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen die verbon≠den is aan een door de Vlaam≠se rege≠ring erkende equipe medisch schooltoe≠zicht.

Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht.


2.6 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden


Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij al dan niet

het ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen.

Indien de directeur een vermoe≠den heeft dat de ouders het ouderlijk gezag niet gezamen

lijk uitoefenen of dat ťťn van de ouders handelt zonder de toestemming van de ande≠re

ouder kan hij nadere infor≠matie en even≠tueel een onder≠te≠ken≠de ver≠kla≠ring vragen waarin

de ouders de juiste infor≠matie inzake uitoefening van het ouder≠lijk gezag ver≠schaf≠fen.

De directeur geeft in dergelijke gevallen een overzicht van de respectievelijke be≠voegd≠

heden aan beide ouders.


2.7  Toekennen van studie-/schooltoelagen.

Vanaf het schooljaar 2008 – 2009 worden ook schooltoelagen toegekend voor het lager onderwijs en het kleuteronderwijs. Ouders kunnen zelfs online een aanvraag indienen voor schooltoelagen voor hun kind(eren). Er zijn echter voorwaarden: naast inkomensvoorwaarden en nationaliteitsvoorwaarden zijn er ook schoolvoorwaarden.

In het kleuteronderwijs is de aanwezigheidsvereiste afhankelijk van de leeftijd.

Is de kleuter:

2 jaar op 31 december: moet hij/zij 100 halve dagen op school aanwezig zijn;

3 jaar op 31 december: moet hij/zij 150 halve dagen op school aanwezig zijn;

4 jaar op 31 december: moet hij/zij 185 halve dagen op school aanwezig zijn;

5 jaar op 31 december: moet hij/zij 220 halve dagen op school aanwezig zijn;

6 jaar op 31 december: mag hij/zij maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Leerlingen uit het basisonderwijs die onvoldoende aanwezig zijn (kleuteronderwijs) of meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn (lager onderwijs), kunnen het recht op schooltoelage verliezen. Als een kind twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig (LO) of onvoldoende aanwezig (KO) is, verliest het de toelage voor het tweede jaar.


De documenten voor het aanvragen van een studietoelage kunnen op eenvoudige vraag verkregen worden op het secretariaat van de school en dit tijdens de schooluren.


Hoofdstuk 3 : Organisatorische afspraken


3.1 Openstellen van de school -   de schooluren


 Lesurenregeling

- Van maandag tot en met  vrijdag

 - ochtend:   8.25 u. tot 12.00 u.

 - middag: 13.30 u. tot 15.20 u. De woensdagnamiddag is vrij.

 

 Vakantie en vrije dagen

Eerste trimester:

            - pedagogische studiedag :                vrijdag 11-10-2013

 - herfstvakantie:                      van 26-10 t.e.m.  3-11-2012

 - wapenstilstand  :               maandag 11-11-2013

 - kerstvakantie:          van 21-12  t.e.m. 5-01-2014

Tweede trimester:

- Ĺ ped. studiedag + Ĺ fac. verlofdag:    vrijdag 7-02/2014-

 - krokusvakantie:                       van 1-03 t.e.m. 9-03-2014

  - paasvakantie:                            van 5-04 t.e.m. 21-04-2014


- Derde trimester:

 -          Feest van de Arbeid  :                        donderdag 1-05-2014

 -          facultatieve verlofdag :                vrijdag  2-05-2014

            facultatieve verlofdag  woensdag 28-05-2014

 -          Hemelvaartweekend                 29-05 en.30-05-2014

 -          Pinkstermaandag:                                maandag 9-06-2014


3.2 Toezichten en kinderopvang


3.2.1 Toezichten tijdens de schooluren

- Er is toezicht  vanaf 8.10 uur tot 15.20 uur

 ‘s Middags is er toezicht in de eetzaal en op de speelplaats.

- Kinderen die te voet komen en niet worden afgehaald worden ‘s middags en ’s avonds

 door een leerkracht begeleid tot aan het gemeenteplein.

  De ouders leren hun kind op een veilige en verantwoorde manier naar school te gaan of

 terug naar huis te keren. Eens de rangbegeleiding gedaan, begint de

 verantwoordelijkheid van de ouders.


3.2.2 Kinderopvang buiten de schooluren van de leerlingen

 

* Studie en kinderopvang


    - Op maandag, dinsdag en donderdag is er na de school nog studie voor de kinderen

      van de lagere school. De studie duurt tot 16.20.

       De leerlingen maken zelfstandig hun huistaak, met studiebegeleiding. De huistaak

      wordt meegegeven voor controle door de ouders. Er wordt een minieme bijdrage

      gevraagd van € 0,50 per dag (maandelijks te betalen via factuur).

    - De avondstudie wordt gegeven vanaf maandag 9 september’13 tot don. 19 juni ‘14.

* Voor- en naschoolse opvang.

 

     - Er is opvang voorzien :

     * Vůůr de schooluren elke schooldag vanaf  7.10 u.

     * Na de schooluren: elke dag van 15.20 u tot 17.50 u.

      * Woensdagnamiddag door ’t Boelleke

      * De prijs bedraagt € 0,80 per begonnen half uur

Voor het te laat afhalen van uw kind betaalt u een administratieve boete van

€ 5 per kwartier.


* Vakantie en facultatieve verlofdagen.

     - Er is opvang door ’t Boelleke


3.3 Schoolverzekering


De school is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid bij

          Dexia, Livingstonelaan 6, 1000 Brussel. (02/286.76.11)


De leerlingen zijn o.a. verzekerd tegen lichamelijke letsels die ze op school oplopen.

Kledij, brillen, uurwerken en dergelijke vallen niet onder de verzekering.


De aangifte wordt door de school ingevuld, het medisch getuigschrift door de behandelende geneesheer. Het verzekeringscontract voorziet terugbetaling van de

behandelingskosten na tegemoetkoming van het ziekenfonds.

Verzamelde kostennota’s kan u binnenbrengen op school.


3.4 Verbruiken op school - inzameling van gelden

Betalingen gebeuren liefst per overschrijving en maandelijks met de leerlingen wordt meegegeven.


- Wat moet betaald worden ?

    - Uiteraard is het basisonderwijs gratis. Toch moeten wij voor een aantal (niet

       verplichte) zaken een vergoeding vragen.

- zwemmen : € 1,60 per zwembeurt  / badmuts € 1,50

             De leerlingen van het zesde leerjaar zwemmen gratis

- middagtoezicht en avondstudie: € 0,50 per dag.

          - tijdschriften  per trimester :

  Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland : € 15,00

             Dopido (peuters en 1ste kleuter) : € 12,00

  Dokadi (2de kleuterklas)                € 12,00

  Doremi ( 3de kleuterklas ) :            € 12,00

           - Dranken : Water  € 0,40 , Fruitsap  € 0,40 of melk  € 0,30

            - Sommige schooluitstappen

Een gedetailleerd overzicht van de eventuele kosten vindt u als bijlage bij het schoolreglement.  Het gaat hier wel om een maximumbedrag.  U bent natuurlijk vrij om aan aantal zaken (abonnementen, drankjes,…)  te schrappen, dan wordt het onderwijs veel goedkoper.


3.5 Revalidatie tijdens de lesuren ( voor de lagere school)


Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk door de ouders (of voogd) bij de directeur bekomen.

Deze aanvragen zijn van een verslag, opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg.


3.6 Medicijnen op school


Leerkrachten mogen geen medicijnen toedienen aan de leerlingen.

Wanneer uw kind toch een medicijn moeten innemen, kan dit enkel gebeuren in het secretariaat. Daar wordt het medisch dossier bijgehouden.

De medicijnen worden voor aanvang van de school op het secretariaat in bewaring

gegeven. De ouders zijn hiervoor verantwoordelijk.

Medicijnen kunnen enkel toegediend worden op schriftelijk doktersadvies.Slapen op school


In de peuterklas wordt er een mogelijkheid tot slapen geboden aan de kinderen die hier nood aan hebben. Dit wordt in de namiddag in de klas georganiseerd door de klastitularis/toezichthoudend personeel.


Hoofdstuk 4 : Ouders en school

4.1 Oudercontact


Ouders de gelegenheid om overleg te plegen met de school.

Dit kan onder  volgende vormen :

* Het eerste contact tussen school en ouders is de schoolagenda

    (het heen-en- weerschrift voor de kleuters).

* informele contacten :

   Deze zijn altijd mogelijk. Spreek bij het begin of einde van de schooltijd met de

    leerkracht af wanneer U hem of haar best kunt spreken.


* Geplande oudercontacten:

- informatieavonden (-namiddagen)

            - individuele contacten (al dan niet n.a.v. rapportbesprekingen)

           -  huisbezoeken

- Besprekingen met CLB (3de kleuter, zesde leerjaar)

           - contacten met leerkracht zorgverbreding en CLB.

* website (www.gbskallo.be) en blogs van de klassen


4.2 Zorgverbredinginitiatieven


4.2.1 Voorzieningen op klasniveau


 Differentiatie, werken in niveaugroepen, con≠tractwerk, groepswerken, hoekenwerk, een aangepast programma (voor een onderdeel), …


4.2.2 Voorzieningen op schoolniveau


    - Kindvolgsysteem

      In samenwerking met het CLB wordt elk kind gevolgd


    - Leerlingenbesprekingen op Multi-Disciplinair-Overleg  

      ģ soorten: overgangsgesprekken, bespreking van alle leerlingen van een groep,

                           be≠spreking van leer≠lingen met problemen (op basis van gegevens uit het

                          kind≠volgsys≠teem).

samenstelling van het MDO: directeur, groepsleraar, taakleraar, externe

                    deskundi≠gen (vb. bege≠leiding, CLB,...)

      ģ betrokkenheid van ouders bij en infor≠matie aan ouders over MDO (zie ook oudercontact).

  - Extra leerkracht zorgverbreding: juf Roos

 * juf Roos Cleiren (kleuters)

* juf Christ’l Van Landeghem ( 1L – 3L)

 * juf Inge Adriaensen (4L – 6L)    


 - Voorzieningen voor leerlingen met een handicap

- MateriŽle voorzieningen

                                             

- Extra-ondersteuning (bv. via GeÔntegreerd onderwijs (GON))

-  Kangoeroeklas voor leerlingen die voldoen aan de brein-krakers voorwaarden.


2. Afsprakennota


Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

1.1 Regelmatige leerling

Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewet≠tigde afwezigheid, aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle onder≠wijsactivi≠teiten die voor hem worden georganiseerd en waarvoor hij geen vrijstel≠ling heeft.


1.2 Afwezigheden - leerplichtcontrole

Zie schoolreglement: hoofdstuk 2 artikel 4 en addendum bij het schoolreglement


Een leerplichtig kind kan geldig afwezig zijn om volgende redenen:

- ziekte;

- sterfgeval;

- wegens persoonlijke redenen;

- wegens een andere reden (familiaal, justitieel en dergelijke)


Wie de afwezigheid van een leerplichtig kind niet verantwoordt, is onwettig afwezig. Een

ongewettigde afwezigheid brengt de regelmatigheid van de leerling in het gedrang. Voor

elke afwezigheid waarvoor geen schriftelijke verantwoording werd verstrekt, wordt een

formulier meegegeven aan de ouders om de afwezigheid te verantwoorden.


Luxe-verzuim: de leerlingen die afwezig zijn in de week voor of na een verlofperiode dienen hun afwezigheid te staven met een doktersattest.

 

Bij niet-regularisatie verwittigt de directeur de onderwijsinspec≠tie.

Bij veelvuldige afwezigheid (dit is vanaf de vijfde keer in hetzelfde schooljaar) is voor elke

afwezigheid een medisch attest vereist.


1.3 Te laat komen - vroe≠ger ver≠trek≠ken

Zie schoolreglement hoofdstuk 2 artikel 5


Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het

is dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk te zorgen

dat de kinderen op tijd in de school zijn.

Ook voor de kleuters vragen wij u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn.


Indien kinderen toch te laat komen, melden zij zich eerst bij directie/secretariaat en  begeven ze zich zo spoedig mogelijk naar de klas.

Ze krijgen van de leraar een formulier dat ze door de ouders laten invullen en de volgende schooldag aan de groepsleraar geven. (in de lagere school)


1.4 Afhalen en brengen van de kinderen


Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de

schoolpoort. Ook de ouders van kleuters nemen afscheid aan de schoolport. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestem≠ming van de directeur, hun kind begeleiden tot in het klaslokaal.

AANDACHT

Ouders die hun kinderen op school afhalen, WACHTEN aan de zij-ingang (lager vooraan,

kleuters achteraan in de dreef), zodat de rangbegeleiding overzichtelijk kan verlopen

langs de hoofdingang. Bij het 2de belsignaal kunnen de ouders van kleuters hun kind

afhalen in de klassen. De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden.


1.5 Vrijstelling  


In principe nemen alle leerlingen deel aan de voor hen georganiseerde activi≠tei≠ten.

Indien een kind tijde≠lijk niet in staat is om bepaalde activiteiten (bv. licha≠me≠lijke

opvoeding, zwem≠men) te volgen is een attest van de ouders of de arts ver≠eist.

Voor leerlingen die tijdelijk bepaalde lessen of onderdelen ervan (bv. lichamelijke opvoeding) niet kunnen volgen, is de directeur verantwoordelijk voor de organisatie van een pedagogisch verantwoorde opvang voor deze leerlingen.


Leerlingen die omwille van een handicap bepaalde leergebieden of onder≠delen ervan niet kunnen volgen, kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen. Ze volgen dan vervan≠gende activiteiten. In deze gevallen gelden volgende afspraken:

- een leerling van het geÔntegreerd onderwijs kan een vrijstelling bekomen voor bepaalde

 leergebieden of onderdelen ervan die de leerling door zijn handicap niet kan volgen.

- De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van vervangende activiteiten

 waarvan de gelijkwaardigheid door de bevoegde onderwijsinspectie werd erkend.


1.6 Onderwijs aan huis

Zie schoolreglement hoofdstuk 3 artikel 6


Hoofdstuk 2  : Ouders en school

2.1 Schoolagenda  

Zie schoolreglement hoofdstuk 4 artikel 7

Vanaf het eerste leerjaar van het lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda. Hierin worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor ouders geno≠teerd. Er is ook ruimte voorzien voor mededelingen van de ouders voor de lera≠ar.

De groepsleraar en de ouders ondertekenen wekelijks de agenda.


In de kleuterklassen hebben de leerlingen een heen- en weerschrift.

Hierin komen de mededelingen van de leraar voor de ouders en van de ouders voor de

leerkracht. De kleuters krijgen wekelijks “de kleuterklap” waarin ze kunnen volgen wat er

die week in de klas gebeurd is.

Op de weblog kan men dit ook terugvinden, met foto’s van de activiteiten.

http://kallokleuters.blogspot.com


2.2 Huistaken

Zie schoolreglement hoofdstuk 4 artikel 8


In de lagere school krijgen de leerlingen regelmatig huistaken.(meestal 3 keer per week)

Deze kan bestaan uit mondelinge of schriftelijke opdrachten, leren van lessen, opzoeken van documentatie, enz. Op woensdag zijn er geen schriftelijke taken.

Kinderen van 2de en 3de graad kunnen deze dag (of het weekend) gebruiken om een les

in te oefenen (leren).

Aan de ouders wordt gevraagd het huiswerk van hun kinderen te controleren en te

ondertekenen. Moeilijkheden bij het huiswerk (inhoud – motivatie - …) kunnen best

besproken worden met de klasleerkracht. Indien een leerling zijn huiswerk niet gemaakt

heeft kan de leerkracht de nodige maatregelen nemen.


2.3 Rapport

Zie schoolreglement hoofdstuk 4 artikel 9


In onze school gebruiken we het “iOmniwize-rapport”. We hebben hierin twee soorten:


a. het korte-periode-rapport:

In dit rapport worden bepaalde doelstellingen geŽvalueerd, bv. na het afsluiten van een leerstofonderdeel. De leerkracht noteert welk leerstofonderdeel getoetst werd.


Er zal een korte-periode-rapport zijn  op volgende data:

       dinsdag      22 oktober 2013 + mogelijkheid tot contact

        vrijdag        20 december 2013

       vrijdag        9 mei 2014

Na deze rapporten is er telkens een remediŽringsperiode voorzien.

In sommige gevallen kan een gesprek met de leerkracht nuttig zijn.


b. het lange-periode-rapport:

Hierin worden geen doelstellingen, maar het bereikte peil van de leerling per

vakonderdeel geŽvalueerd. Het is eigenlijk een klassiek puntenrapport.


Er is een lange-perioderapport op eind februari 2014 en op eind juni 2014. Bij dit rapport is er gelegenheid voor de ouders om de resultaten met de  leerkracht te bespreken.

Aan de ouders wordt gevraagd de rapporten op te volgen en te ondertekenen.

Voor de ouders van kleuters is er mogelijkheid tot oudercontact in februari en eind juni 2014.

Daarnaast krijgen de leerlingen een afzonderlijk rapport MUZO en LO mee.

Voor de vakken godsdienst/NCZ wordt voor de evaluatie geen gebruik gemaakt van het rapport, maar wordt een evaluatieboekje op regelmatige basis meegegeven.


2.4 Getuigschrift basisonderwijs

Zie schoolreglement hoofdstuk 5 artikels 10 t.e.m. 13


2.5 Problemen op school

Leer≠lin≠gen, ouders en lera≠r≠en hou≠den zich aan de leefregels en afspraken die in dit

school≠regle≠ment en de afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarden de conse≠quen≠ties

bij het niet naleven ervan.


Onenigheid tussen leraren en ouders :

Bij onenigheid tussen leraren en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op

met de betrokken leraar om, in gemeenschappelijk overleg, te trach≠ten tot een vergelijk

te komen. Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken

met de directeur zodat deze kan trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot

stand te bren≠gen. Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders

zich wen≠den tot het schoolbestuur, via de schepen van onderwijs.


2.6 Bewegingsopvoeding


2.6.1. Lichamelijke opvoeding.

In de lagere school krijgen alle leerlingen anderhalf lesuur turnen per week, gegeven door

de turnleraar. De kleuters 2 lestijden per week kleuterturnen, eveneens door de

turnleerkracht gegeven.


Voor de lagere school bestaat de turnkledij  uit turnpantoffels, een turnbroekje en een T-shirt. De kledij die op de school kan worden aangekocht (geheel vrijblijvend) en zit in een turnzakje waarop de naam van de leerling staat.  De turnzak wordt in de school bewaard.

Elke vakantieperiode wordt de kledij mee naar huis genomen voor een wasbeurt.


2.6.2 Zwemmen

Vanaf 13 september 2013 gaan de leerlingen tweewekelijks zwemmen op vrijdag van 9u tot 9u45. De prijs voor het zwemmen bedraagt € 1,60  vervoer inbegrepen. Naargelang de vorderingen die de kinderen maken, krijgen ze een andere kleur van badmuts.  

Een nieuwe badmuts kost € 1,50. De kinderen van het 6de leerjaar zwemmen gratis.


2.7. School en consumptie

Onze school wil doelbewust een sobere houding aannemen tegenover het huidig consumptiegedrag.

Onze school wil doelbewust een gezonde visie brengen in ons consumptiegedrag.


2.7. 1. Snoep :


- IN DE KLAS OF OP DE SPEELPLAATS  WORDT NIET GESNOEPT !

 Als snoep noemen wij : allerlei soorten bonbons, chips, kauwgom, verpakte lekkernijen

 (Mars, Milky-way, ...)  en andere zoetigheden die de tanden bederven.


- Er zijn veel soorten “droge koeken” die bijzonder lekker zijn. Denk ook eens aan een

 Stukje fruit of een worteltje, …


- Op woensdag is het fruitdag: alle kinderen nemen dan i.p.v. een koek, een stuk fruit

 mee naar school. De fruitdag wordt aangegeven op de maandkalender:

 = fruitdag op school

Er kan voor Tutti Frutti ingeschreven worden voor het wekelijks verkrijgen van fruit op school. De kostprijs per schooljaar bedraagt € 7,50. Eerste levering is op 9 oktober 2013, laatste levering is 11 juni 2014.


2.7.2. Drank:

We brengen voldoende drankjes ( geen blikjes!) mee: zowel om 10u.00 als bij het middageten is drinken noodzakelijk. Bij warm weer voorzie je best nog extra drank.

Zorg voor gezonde drank!

Geen cola, limonade of andere frisdranken – ook geen sportdranken.


2.7.3. Verjaardagen

Een verjaardag is een feest! Om dat te vieren heb je niet veel nodig. We brengen geen cadeautjes mee voor vriendjes en klasgenoten of voor de leerkracht.

De leerkracht zorgt voor de nodige aandacht en feeststemming.

Een cake (geen taart!) als attentie mag in elke klas gegeven worden.


2.7.4. Roken op school:


Vanaf 1 september 2008 geldt in alle Vlaamse scholen en clb's een totaal rookverbod voor leerlingen, leraren en ouders. We vragen dan ook begrip hiervoor en een goede opvolging door de ouders.


2.8. Gedeelde verantwoordelijkheid:

Als ouders vertrouwt u uw kind toe aan onze school. Wij danken u voor dit vertrouwen en zullen dan ook al het mogelijke doen om uw kind aan te  zetten tot optimale ontwikkeling en een positieve groei tot een verantwoordelijk, gelukkig mens.

Anderzijds rekenen we als team er ook op dat u als ouder uw verantwoordelijkheid opneemt wat betreft het hele schoolse gebeuren.

Concreet houdt dit in dat:

we jullie verwachten op de oudercontacten van uw kind

u bij het begin van het schooljaar aanwezig bent op de info-avond  (donderdag 19 september 2013). Op deze dag worden heel wat klasafspraken gemaakt en leert u de nieuwe leerkracht(en) van uw kind(eren) kennen. Goed begonnen is half gewonnen!

-           we rekenen op een open communicatie tussen ouders en team.

-           u als ouder uw kind mee opvolgt bij het maken van huiswerk en het leren van

           lessen. U als ouder kan mee controleren of uw kind alles bij heeft wat gevraagd

            werd. (turnkledij, zwemgerief, een speciale opdracht, …)

we erop rekenen dat de rekeningen,die we beperkt trachten te houden, tijdig

            betaald worden.

we rekenen erop dat de kinderen met verzorgde, niet-aanstootgevende kledij en fris gewassen naar school komen.

Om de vervelende verspreiding van ‘kriebelbeestjes’ te vermijden, zal de directie

zelf controles uitvoeren (indien het CLB niet tijdig kan ter plaatse komen)

Indien u hiertegen bezwaar hebt, gelieve dit dan mede te delen aan de directie.


Iedereen kan iets

Niemand kan alles

Samen kunnen we veel!


2.9. Extra-muros-activiteiten:

Dit zijn activiteiten van ťťn of meer schooldagen die plaatsvinden buiten de schoolmuren, een onderwijzend en een opvoedend karakter hebben, en georganiseerd worden voor minstens ťťn klas of leerlingengroep. Eventueel niet-deelnemende leerlingen moeten verantwoord worden opgevangen.


2.9.1. Activiteiten van ťťn dag:


- de activiteiten die maximaal ťťn dag bedragen, staan vermeld op de maandkalender

  die bij het begin van de maand wordt meegegeven met het oudste kind van het gezin.

- er wordt verwacht dat alle leerlingen deelnemen (zie schoolreglement …)


2.9.2. Meerdaagse activiteiten:


ń Boerderijklassen:

            - 2de en 3de leerjaar

            - 28 t.e.m. 30 april 2014

            - kostprijs: 70 euro (op factuur van de maand september)


ń Bosklassen:

           - 5de en 6de leerjaar

           - 30 september t.e.m. 4 oktober 2013

           - kostprijs: 140 euro (op factuur van de maand september)

             

ń sportklassen in Beveren:

            - 4de leerjaar

            - 5 t.e.m. 9 mei 2014

            - kostprijs: 22,50 euro


De betaling dient in orde  te zijn voor het vertrek. (ook de school dient al voorschotten te betalen)

Voor deelname vragen we de schriftelijke toestemming van de ouders.

Bij weigering van deelname dienen de ouders dit schriftelijk kenbaar te maken aan de school. De kinderen die niet deelnemen moeten wel degelijk aanwezig zijn op school.

Natuurlijk hopen we op een voltallige deelname! We zijn er immers van overtuigd dat deze meerdaagse activiteiten kaderen in het pedagogisch project van onze school en een meerwaarde zijn bij de opvoeding van uw kind.

Beste ouders,


Mogen we U vragen deze schoolbrochure goed door te nemen en te ondertekenen

ter kennisname en goedkeuring.

De kinderen laten de handtekening op school aan de klasleerkracht zien.

De schoolbrochure kan dan terug mee naar huis, zodat u ze steeds kan raadplegen.


Handtekening ouders,